Samverkan för kunskapsutveckling – Ångpannegatans processer – Stadsdelsförvaltningen Lundby Göteborg – Statens Konstråd

 

 ÅNGPANNEGATANS PROCESSER

Statens konstråd har 2018 till 2020 uppdraget att skapa ett nav för kunskapsutveckling inom området offentlig konst och gestaltning av gemensamma miljöer. Ångpannegatans processer på Backaplan i Göteborg är ett av sex pilotprojekt som beviljats medel för att arbeta med konstens betydelse för en god livsmiljö.
Konst i stadsutveckling riktar sig till kommuner och fastighetsägare som vill arbeta med konst och konstnärer i stadsutvecklingsprojekt. Samverkan kan ske t.ex. med civilsamhälle för att stärka invånarinflytande och stadens sociala och kulturella värden, eller på tvärs över kommunala förvaltningsgränser och professioner. Ett urval av lärdomarna och resultaten från projekten kommer att förmedlas genom Statens konstråds kunskapsnav för att inspirera andra aktörer.

https://statenskonstrad.se/utveckla-konsten/kunskapsnav-offentlig-konst/

 

BAKGRUND

Göteborgs Stad är indelat i tio olika stadsdelsförvaltningar. Stadsdelsförvaltningen Lundby (SDF Lundby) ligger norr om SDF Centrum. Geografiskt skiljs de två stadsdelarna av Göta älv. Stora delar av stadsdelens ytor präglas av före detta varvs- och hamnområden som omvandlas eller idag står inför att bebyggas.
Backaplan är beläget några minuters resa från Göteborgs Centralstation. Hela området kommer att genomgå en omfattande stadsomvandling. Backaplan planeras bli Hisingens centrum med den nya Hisingsbron som knyter ihop stadskärnan med Frihamnen, Brunnsbo och Centralenområdet. Omkring 100 hektar skall utvecklas från storskaligt handelsområde till blandstad med bostäder, kultur och platser för rekreation under de kommande
15 – 20 åren.

SDF Lundby anser att det också finns stora samhälleliga utmaningar och aspekter som t.ex. segregation och frågor som rör representation som på olika sätt påverkar projektet. Behovet av konst, kultur och lösningar för medskapande är stort då dessa kunskapsfält kan fördjupa förståelsen av området.

Backaplan är också platsen för brandkatastrofen 1998 då 63 unga människor miste livet. Denna händelse har lämnat ett outplånligt avtryck efter sig och en stark vilja från alla involverade att arbeta förebyggande och långsiktigt.

Ett kulturhus planeras i anslutning till det grönområde som löper längs Kvillebäcken och som utgör områdets norra gräns. Ambitionen är att utveckla området tillsammans med de kreativa verksamheter som redan i dag finns på plats, konstnärer, föreningsliv och ungdomsengagemang.

Stadsdelsförvaltningen Lundby avser att arbeta tillsammans med lokala konstnärer för att undersöka platsen inför den stora stadsomvandlingen. De menar att den typen av kunskapsutveckling inte ryms inom ram för de traditionella stadsutvecklingsprocesserna. Konstnärerna i området hade på olika sätt engagerat sig för områdets utveckling redan innan projektstarten vilket främjade stadsdelens möjligheter att söka medel från Statens Konstråd för ett fördjupat arbete.

PROJEKTET

Med detta projekt vill SDF Lundby tillse att det finns möjligheter för konstnärlig och kreativ medverkan i stadsutvecklingsprocessen. I närtid får Göteborg stads riktlinjer för Kulturplanering som en del i stadens Kulturprogram. Kulturplanen kan tillämpas specifikt för Backaplan och i detta arbete kan konstnärer och kreativa nätverk med geografisk anknytning till området medverka.

Konstnärerna i projektet fångar upp lokala kulturaktörers perspektiv kopplat till områdets kommande omdaningar. Projektet lägger stor vikt vid konstnärliga utforskningar och skapande aktiviteter tillsammans med andra konstnärer som kan skapa en nyanserad bild av hur Backaplan kan programmeras så att stadsutvecklingen kan förhålla sig till konst.

Genom dessa konstnärliga händelser och undersökningar formuleras också idéförslag för vad ett kommande kulturhus i området kan vara och vad det kan innehålla. Genom att låta hela området genomsyras av kultur och kreativa initiativ blir ingångarna till kulturhuset många och kunskapsutvecklingen för områdets konstnärliga kvalitet fördjupas.